Pojištění a záruky


Naše společnost má uzavřenu hromadnou pojistku, do které jsou přihlašováni všichni zaměstnanci v oblasti stěhovacích služeb a skladů.


Pojištění odpovědnosti vnitrostátního a mezinárodního silničního dopravce
a) pojištění je sjednáno pro pojistná nebezpečí podle právních předpisů platných v České republice s výjimkou Úmluvy o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční nákladní dopravě a podle Úmluvy o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční nákladní dopravě
b) pojištění se vztahuje na odpovědnost za škodu způsobenou při dopravě prováděné motorovými vozidly uvedenými v seznamu, který je přílohou pojistné smlouvy (aktualizace vozidel probíhá čtvrtletně)
c) pojištění se vztahuje na pojistné události, při nichž nastane škoda na území ČR a Evropy s vyloučením území států bývalého Sovětského svazu avšak včetně Litvy, Lotyšska a Estonska (pro ostatní státy lze sjednat samostatnou pojistku)
d) pojištění je sjednáno s limitem pojistného plnění ve výši 10 000 000,- Kč
e) pojištění je možné jednorázově navýšit na limit Kč 20,000.000,-


Pojištění zásilek během přepravy podle objemu přepravovaných zásilek
a) předmětem pojištění jsou svršky a věci během stěhování, které provádí pojistník
b) zásilky, na které se pojištění vztahuje, jsou dopravovány vlastními vozidly pojistníka
c) pojištění se vztahuje na pojistné události, při nichž nastane škoda na území Evropské unie


Pojištění prostor a skladových prostor
a) základní živelné nebezpečí – je sjednáno pro případ poškození nebo zničení pojištěné věci požárem, úderem blesku, výbuchem, nárazem nebo zřícením letícího tělesa obsazeného osádkou, jeho částí nebo nákladem, dále nárazovou vlnou, kouřem a nárazem silničního vozidla
b) ostatní živelné nebezpečí – vichřice, krupobití, sesuv půdy, zřícení skal a zeminy, pád stromů, stožárů a jiných předmětů, tíha sněhu nebo námraza
c) katastrofická pojistná nebezpečí – záplava, povodeň a zemětřesení
d) vodovodní škody – škody vzniklé na pojištěné věci vodou z vodovodního zařízení
e) krádež vloupáním a loupežné přepadení v místě pojištění
f) pojištění souboru převzatých cizích věcí je pojištěno ve všech případech na 10 000 000,- Kč, v případě bodu e) na 1 000 000,- Kč.


Pojištění majetku a odpovědnosti občanů
Naše společnost má uzavřenu hromadnou pojistku, do které jsou přihlašováni všichni zaměstnanci v oblasti stěhovacích služeb a skladů.


Pojištění vozidel
Každá vozová jednotka naší společnosti má ze zákona sjednáno povinné ručení a dále havarijní pojištění.

HTML valid
CSS valid